தல விருட்சங்கள், புனித மலர்கள், கோயில் குளங்கள்- மு அமிர்தலிங்கம். March 18th, 6PM


தல விருட்சங்கள், புனித மலர்கள், நந்தவனங்கள், கோயில் குளங்கள்: தமிழர் பண்பாட்டில் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு”-முனைவர் மு அமிர்தலிங்கம். இன்று தமிழ்நாட்டில் ஒரு கோயிலுக்குச் சென்றால், அந்தக் கோயிலுக்கென்ற ஒரு சிறப்பு மரமும், அங்கு வழிபடும் கடவுளுக்குப் பிடித்த மலர்களை வளர்க்கும் நந்தவனமும், அருகில் கோயில் குளமும் இருப்பது வழக்கம். முனைவர் மு. அமிர்தலிங்கம் மெட்ராஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் தாவரவியல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் வரலாற்றில் முனைவர் பட்டம் பெற்றுள்ளார். அவர் ஆறு புத்தகங்களை ஆசியரிராகவும், மேலும் ஆறு புத்தகங்களிய தொகுப்பாசிரியராக வெளியிட்டுருக்கிறார். அவர் தேசிய மற்றும் சர்வதேச பத்திரிக்கைகளிலும், இதழ்களிலும், மாநாடுகளிலும் பல ஆய்வுக் கட்டுரைகளை வெளியிட்டுள்ளார்.

The Art of Gandhara: Where the Greco Roman Meets the Indian by Dr Vinay Kumar. March 4, 2023


Ancient Gandhara, which was the area around the Peshawar basin in what is now northwest Pakistan, was home to a fascinating fusion of artistic styles - Hellenistic, Greco-Bactrian, West Asian, and Indian. Under the patronage of a succession of ruling dynasties, Gandharan art was produced from around the first century BC to almost the eighth century AD, reaching its pinnacle during the reign of the Kushanas. In his Talk, "The Art of Gandhara: Where the Greco-Roman Meets the Indian", Dr. Vinay Kumar will describe how the sculptors of Gandhara adapted forms, stylistic details, and decorative motifs from Classical Western art to Buddhist subjects and legends, thus creating one of the largest corpora of Buddhist art in South Asia. The Speaker: Dr Vinay Kumar holds an MA (Ancient Indian, History, Culture and Archaeology), MA (Archaeology and Heritage Management), Post-Graduate Diploma in Archaeology from Institute of Archaeology -ASI, and a PhD. He is an Assistant Professor in the Department of Ancient Indian, History, Culture and Archaeology, Banaras Hindu University, Varanasi. He has worked as a Consultant and Assistant Archaeologist in the ASI and has participated in excavations at many ancient sites. He was also a Research Scholar at the Indira Gandhi National Center for the Arts. His areas of specialization include Field Archaeology, Art History, and Heritage Management. He is the recipient of several research grants and fellowships including from the National Museum of Korea. Dr. Kumar has published over forty-five research papers in reputed journals and authored four books including “West Asian and Hellenistic Elements in Indian Art”. A member of many national and international committees and societies, he is well-versed in Persian, German, Sanskrit, Oriya, Bangla, and Maithili languages.