கம்பனுக்கு முன் வாலி - நேரடி ஒலிபரப்பு (Live Broadcast)

We are experimenting with live audiocast of October 2011 Tamil Heritage Talk, K. S. Sankaranarayanan (details here). Please check this page at around 5.30 PM IST on 1st October 2011. After the talk is over, audio and video will be separately posted here.

கம்பனுக்கு முந்தைய வாலி

தமிழ் பாரம்பரியம்
(Tamil Heritage)
invite you and your friends to a lecture and slide-show on
கம்பனுக்கு முந்தைய வாலி
"Ramayana character Vali, as depicted in Tamil Literature and
iconography till the end of 11th century"
by
Shri. K. S. Sankaranarayanan
at 5.30pm on October, 1st, 2011
at Vinobha Hall, Thakkar Bapa Vidyalaya, T Nagar.

ராமாயணமும், ராமாயண கதாபாத்திரங்களும் சங்க காலம் முதலே தமிழர்களுக்கு அறிமுகமானவர்கள். ராமன், சீதை, ராவணன் முதலானவர்கள் மட்டுமல்லாது, மற்ற கதைமாந்தர்களும் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு நன்கு அறிமுகமானவர்கள். இவர்களில் வாலிக்கு ஒரு சிறப்பிடம் உண்டு.  ராமாயண கதாபாத்திரமாக மட்டும் இல்லாது ஒரு மாபெரும் சிவ பக்தனாகவும் வாலி அறியப்பட்டிருந்தான்.

வாலியின் சிவ பக்தி, அவன் வழிபட்ட தலங்கள், அவனது வீரம், அவனது வீழ்ச்சி, அவன் வீழ்த்தப்பட்டவிதம் ஆகியவற்றை தமிழகம், இலக்கியங்களிலும், கல்வெட்டுக்களிலும், சிற்பங்களிலும் பதிவு செய்துள்ளது.  இவற்றில் 11-ம் நூற்றாண்டுவரை உள்ள குறிப்புகளையும், சிற்பங்களையும் இந்த உரையில் நான் எடுத்துக்காட்ட உள்ளேன்.

About the Speaker:

K. S. Sankaranarayanan hails from Karaikudi. He has a degree in Mechanical Engineering from Alagappa’s Karaikudi, MBA from Annamalai and has done his Business Leadership from IIM Bangalore. Sankaranarayanan had an opportunity as a student to hear and learn from various eminent people in Karaikudi on diverse subjects like History, Tamil and Indian Culture. He is based in Chennai for the Last 22 years and is currently working with a leading business group in Chennai.

Sankaranarayanan’s passion is History, Tamil and Indian culture and he is researching on these subjects with specific reference to Tamil Nadu.  One of his studies is on the various charectors of Ramayanam as depicted in Tamil culture.


RSVP:
A. Annamalai: Gandhi Study Centre - gandhicentre@gmail.com; 94441-83198
Badri Seshadri: Kizhakku-p-padippakam - badri@nhm.in; 98840-66566
S. Kannan: Bank of Baroda - 2498 5836
S. Swaminathan: Marg Constructions - sswami99@gmail.com; 2467 1501
R. Gopu, writergopu@yahoo.com, 98417-24641
T. Sivasubramanian, siva.durasoft@gmail.com, 98842-94494

Sarasvati, The Lost River and Indus-Sarasvati Civlilization by Michel Danino, 3rd Sep 2011 (Video)

Tamil Heritage Monthly Talk: Michel Danino talks about "Sarasvati - The Lost River", from river to a goddess. The talk covers an overview of archeological and geological studies on Sarasvati river by various researchers, a summary of their findings, a brief account of the Indus-Sarasvati civilization and on Aryan Invasion Theory.