முக்குடை யாத்திரை - புதுக்கோட்டைப் பயணம்

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள பல பாரம்பரிய இடங்களுக்கு ஜனவரி மாதம் நாங்கள் சிலர் சென்றிருந்தோம். அது பற்றியதுதான் இந்தப் பேச்சு.