தமிழகத் திருக்கோயில் விமானங்கள்

தமிழ் பாரம்பரியம்
(Tamil Heritage Trust)
வழங்கும்
தமிழகத் திருக்கோயில் விமானங்கள்
  திரு. கி.  ஸ்ரீதரன் 

at 5.30pm on Saturday, Feb, 4th, 2012

வினோபா ஹால், தக்கர்  பாபா வித்யாலையா, தி. நகர்

Topic:

தமிழகத் திருக்கோயில் விமானங்களின் தோற்றம், அமைப்பு, வளர்ச்சி, பிற்காலத்தில் அவற்றின் வந்த மாற்றங்கள் பற்றிய உரை.

Speaker:
Mr. K. Sridhar retired from the Tamilnadu Govt Archeological Department in 2006, where he worked for almost 32 years.  He held various positions with the archeological department in Chennai, Tanjore, Tiruchi and Tirunelveli.  He has a degree in M.A, and has written many Books and Essays, which has been published by the archeological department.  These include:
தமிழ்நாடு கல்வெட்டுக்கள்
கரூர் அகழ்வைப்பகம் -- கையேடு
இராஜாராஜன்  அகழ்வைப்பகம் -- கையேடு
கங்கை கொண்ட சோழபுரம் -- கையேடு
மரக்காணம் -- அகழாய்வு அறிக்கை
பரிக்குளம் -- அகழாய்வு அறிக்கை
He has also written many தல வரலாறுகள், மற்றும் கும்பாபிஷேக மலர்கள்.  Recently, he has taught classes on inscriptions, temple architecture and paintings at Srilanka on behalf of Department of Hindu Religious and Cultural Affairs in 2011.

RSVP:
A. Annamalai: Gandhi Study Centre - gandhicentre@gmail.com; 94441-83198
Badri Seshadri: Kizhakku-p-padippakam - badri@nhm.in; 98840-66566
S. Kannan: Bank of Baroda - 2498 5836
S. Swaminathan - sswami99@gmail.com; 2467 1501
R. Gopu, writergopu@yahoo.com, 98417-24641
T. Sivasubramanian, siva.durasoft@gmail.com, 98842-94494

உமாபதி ஆசார்யா - இந்திய புனிதக் கலை - ஒளிப்பதிவு

தமிழ் பாரம்பரியக் கச்சேரி 2011

ஸ்தபதி உமாபதி ஆசார்யா, இந்திய புனிதக்கலை பாரம்பரியம் பற்றி


Tags - Stapathi Umapathy Acharya, Temple Architecture, Indian Holy and Spiritual Art Form of Temple Building, Pechu Kachery 2011, Video

திரை கடல் ஓடியும் திரவியம் தேடு - பி. ராகவன்

தமிழ் பாரம்பரியம்
(Tamil Heritage Trust)
and Reach Foundation, Chennai
present
திரை கடல் ஓடியும் திரவியம் தேடு
 by Dr. P. Raghavan
at 5.30pm on January, 7th, 2012
at Vinobha Hall, Thakkar Bapa Vidyalaya, T Nagar.
Topic:
 
Archaeological excavations at Adichchanallur (1904 and 2004) District, Tuttukudi, Tamil Nadu brought to light many salient features of a culture of composite nature that could bridge the gaps in the cultural assemblages of South East Asia. The early excavation by Alexander Rea established the multiple facets of the Society that domiciled in the southern part of the ancient Tamilagam, the latter work by T. Satyamurthy set up a new archaeological conduit that can satisfactorily provide the cultural contours of the population of the middle second millennium BCE.
Many historians of early part of last century had chosen to decide the population of Adichchanallur represented the present population of South and confined the culture that it represented as the megalithic culture of Tamil Nadu. The recent excavations and research show that the population of Adichchanallur contains more than one ethnic group that lived together with amity and peace. The skeletal remains also prove their sea-faring trade activities. The cultural materials unearthed reflect various stratum of the population that lived there.
The current lecture unearths the hidden mysteries of the forensic skeletal biological aspects of the prehistoric of Adichanallur. The lecture also covers the probabilities of the skull with third socket near the eyes. This discovery was unique in the excavations in South East Asia.
Speaker:
Dr. Raghavan Pathmanathan, did his graduation, post-graduation and PhD from Panjab University, Chandigarh.. His area of research is Physical or Biological Anthropology. His varied research interests includ, biology, earth science, human anatomy, skeletal biology, human auxology, human genetics, forensic science, dental anthropology, remote sensing, coastal archaeology, bioarchaeology, palaeoenvironments, palaeoecology, human evolution, biogeography, primatology, software applications & solutions for skeletal biological problems, X’ray, CAT Scan, EDAX and SEM applications & interpretations. He is also equally interested in exploring ancient Tamil and Hindu civilizations and evolution of languages and cultures.
He has been involved in research activities since 1982. He was selected as an outstanding scientist award for the developing countries by the University Grants’ Commission (New Delhi) during the period of 1993-98.
Dr. Raghavan’s Major Discovery project entitled “Contributions of South Asia for the peopling of Australasia” 2002-07, won the funding of Aus$ 1 Million from Australian Research Council. He was in charge for the skeletal biological research on South Asians. For the first time in the history of human anatomy of Indians, he has studied more than 1600 of human crania which were represented from well defined geographical zones and ethnic groups of India. He was the Principal Investigator of another important project entitled “Ancient Indian Heritage links with Australia” : 2002-03 - a multi faceted project sponsored by the Australia- India Council (Department of Foreign Affairs & Trade, Federal Government of Australia).
In Sept, 2004, the Federal Government of Australia has honored him by granting the Australian Citizenship against his off-shore research contributions and for creating a good will & cordial relationship among Indo Australian academicians and researchers.
He has written many research articles in leading international science journals on various topics. More recently, he has worked on the biological aspects of the prehistoric humans of Adichanallur with Dr.Gayatri Pathmanathan and Dr.T.Satyamurthy. He has also guided post graduate and PhD theses in Human Anatomy from Medical Faculty. Dr.Raghavan has also conducted his independent research of the giant ape, Orangutan and Loris and Cervit Cat species of Sri Lanka.
Currently, Dr. Raghavan is attached to the School of Archeology & Anthropology at ANU, Canberra as a Visiting Scientist and also serving as Visiting Senior Consultant in Bioanthropological problems to National Archaeology Department of Sri Lanka, and the Department of Zoology at Colombo University.

RSVP:
A. Annamalai: Gandhi Study Centre - gandhicentre@gmail.com; 94441-83198
Badri Seshadri: Kizhakku-p-padippakam - badri@nhm.in; 98840-66566
S. Kannan: Bank of Baroda - 2498 5836
S. Swaminathan - sswami99@gmail.com; 2467 1501
R. Gopu, writergopu@yahoo.com, 98417-24641
T. Sivasubramanian, siva.durasoft@gmail.com, 98842-94494