கம்பனுக்கு முன் வாலி, சங்கரநாராயணன், வீடியோ

கம்ப ராமாயண காலத்துக்குமுன், இலக்கியங்களிலும் கோவில் சிற்பங்களிலும் வாலி.


Tags - Vali before Kamban, Sankar Narayanan, Video