சோழர்களும் பர சமயமும், ஸ்ரீகுருராஜ் (வீடியோ)


Tags - Chola temples and their Buddhist and Jaina Connections, Sreegururaj, May 4th, 2013, Video