பேச்சுக் கச்சேரி: சோழவளநாடு கலையுடைத்து, டிசம்பர் 15-16, 2018