வரலாற்றுக் காலத்தில் தமிழக வணிகம், முனைவர் மார்க்சிய காந்தி, 4 மே 2019தமிழ்ப் பாரம்பரிய அறக்கட்டளை
வழங்கும்   
"வரலாற்றுக் காலத்தில் தமிழக வணிகம்"
உரை
முனைவர் மார்க்சிய காந்தி

4th May 2019, Saturday 5:30 PM at Arkay Convention Center,
146/3 R.H.Road, OMS Lakshana (Above Shah Electronics), Mylapore, Chennai


தலைப்பு பற்றி

வரலாற்றுத் தொடக்ககாலத்தில் சங்க இலக்கியங்களிலிருந்தும்அகழாய்வில் பெறப்பட்ட சான்றுகளிலிருந்தும்,தொடர்ந்து வரும் காலங்களில் கல்வெட்டுகளிலிருந்தும் கிடைத்திருக்கும் சான்றுகளின் அடிப்படையில் தமிழக வணிகம் பற்றிய புரிதலாக இது அமையும்

பேச்சாளர் பற்றி

முனைவர் மார்க்சிய காந்தி அவர்கள் தமிழக தொல்லியல் துறையின் கல்வெட்டியல் பயின்ற முதல் பெண் என்ற பெருமைக்குரியவர். திருவதிகை வீரட்டானம் திருக்கோயில்ஸ்ரீமூஷ்ணம் பூவராகர் திருக்கோயில்அதியர் மரபு ஆகிய நூல்களை இயற்றியுள்ளார். சிவராமமூர்த்தி எழுதிய இந்திய கல்வெட்டுகளும் தென்னிந்திய எழுத்துகளும்” என்ற நூலை ஆங்கிலத்திலிருந்து தமிழாக்கியுள்ளார். தமிழ் கல்வெட்டுகள் வழி தமிழக மகளிர்” என்ற தலைப்பில் நவம்பர் 2012லும், “கல்வெட்டியல் துறையில் நாகசாமியின்  பங்களிப்பு என்ற தலைப்பில் டிசம்பர்  2014லும்தமிழ்ப் பாரம்பரிய அறக்கட்டளைக்காக உரையாற்றினார்.

About the Topic

The talk will attempt to weave together evidence from the Sangam literature, archaeological discoveries, and inscriptions, to deepen our understanding of trade and commerce in ‘Tamilakam’ during the historic period.

About the Speaker
Dr. N. Marxia Gandhi, Deputy Superintending Archaeologist (Retd) of Tamil Nadu State Department of Archaeology has the distinction of being the first ever woman Epigraphist from Tamil Nadu. She is the author of ‘Thiruvathikai Veerattanam’ (Monograph on a  Siva Temple), ‘Sri Mushnam Boovaraha Permal Temple’ (Monograph on a Vishnu Temple), and ‘Athiyar Marabu -- From Sangam Age to 13th c.AD’ (Lineage of Athiyar, a Tamil Chieftain). Her book “Select Inscriptions of Tamil Nadu” is considered to be an excellent guide for beginners in the study of Epigraphy.  She has translated Dr. C. Sivaramurthy's "Indian Epigraphy and South Indian Scripts" in Tamil titled "இந்திய கல்வெட்டுகளும் தென்னிந்திய எழுத்துக்களும்."
Her previous talks at Tamil Heritage Trust, include a monthly talk in November 2012 on தமிழ் கல்வெட்டுகள் வழி தமிழக மகளிர் ‘(Women in Tamil Inscriptions) and in Pechhu Kachcheri of December 2014 on “கல்வெட்டியல் துறையில் நாகசாமியின் பங்களிப்பு (Contribution of Dr, Nagaswamy to Epigraphy).

Entry for the event is absolutely FREE; No registration required. The event will also be available on LIVE. For further details, please visit http://www.tamilheritage.in & https://www.facebook.com/TamilHeritageTrust.

Tamil Heritage Trust
Contact: T Ravishankar 9500074247