Tolkāppiyam, Badri Seshadri, 2nd July 2011 (Video)

Talk on Tolkāppiyam by Badri Seshadri.