தமிழகத் திருக்கோயில் விமானங்கள் - ஸ்ரீதரன் - ஒளிப்பதிவு

Tags - Vimanas of Temples in Tamil Nadu, K. Sreedharan, Feb, 4th, 2012, Video