கேரள பாரம்பரிய நடனம் கூடியாட்டம் பற்றி பி.எஸ்.ஞானபிரகாஷ் (விடியோ)Tags - Koodiyattam - Sanskrit theatre of Kerala, PS Gnanaprakash, May, 5th, 2012, Video