பாரதி என்ற மானுடன் - முனைவர் பாலுசாமி

This program will be webcast live, at the URL http://www.arkayconventioncenter.in/live.aspx

தமிழ்ப் பாரம்பரிய அறக்கட்டளை
(Tamil Heritage Trust)
celebrates
பாரதி தினம்
(Bharathi Day)
on Tuesday, September 11th, 2012
at ARKAY CONVENTION CENTRE
OMS Lakashana, 3rd Floor, 146, Rayappettah High Road, Mylapore, Chennai -4
(Ph: 2466 1130, 93810-36816)
As per programme below

5-30 to 6-30 pm
Songs of Bharathi by JB Keerthana, JB Srutisagar and party

6-40 to 7-40 pm
பாரதி என்ற மானுடன்

By Dr. S. Balusamy, Madras Christian College
All are welcome