மங்காப் புகழும் மங்கிய சுவடும் - தமிழ் சமணப் பாரம்பரியம் (வீடியோ)

Tags - A history of Jains of Tamil Nadu. by Prof. Kanaka Ajithadoss, Video