ஆகமங்கள் கூறும் அரனின் வடிவங்கள் - சங்கர நாராயணன் (வீடியோ)

Tags - Iconography of Maheswara from the Agamas, Sankara Narayanan, September 13th, 2015, Video